Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bizoe.pl

Sprzedającym jest Anna Malinowska Gem Studio, dostępny pod adresem:  

ul. Mickiewicza 10/25 , Katowice 40-092

prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 9542671379, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@bizoe.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy BIZOE (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bizoe.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.bizoe.pl,

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.bizoe.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024×768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bizoe.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Właściwości i parametry towarów zawarte są w opisie produktu. Prosimy Klientów, by mieli na uwadze, że każdy z oferowanych wyrobów jubilerskich jest wykańczany ręcznie i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Kamienie szlachetne zawarte w biżuterii są niepowtarzalne i mogą różnić się od siebie stopniem nasycenia barwy, rozmieszczeniem inkluzji, odcieniem (szczególnie dotyczy to kamieni kolorowych, tj. szafirów, szmaragdów, rubinów, tanzanitów itd). Biżuteria prezentowana na zdjęciach jest niewielkich rozmiarów, a jej zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ zamówiony rozmiar oraz ustawienie parametrów monitora.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bizoe.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku zamówienia telefonicznego konieczne jest zweryfikowanie i potwierdzenie zamówienia drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia mogą być również składane drogą mailową.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. W przypadku zamówienia na obrączki i wyborze paczki za pobraniem – realizację zamówienia rozpoczynamy od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy 50% zadatku.

 

§ 4 Bony podarunkowe

1. Termin ważności bonów podarunkowych: bony podarunkowe mają ważność 6 miesięcy od daty ich zakupu, przez ten okres obdarowany może zrealizować bon podarunkowy w sklepie online.

2. Wartość Bonu: ważne aby wybrany w sklepie online produkt nie był tańszy niż kwota na którą opiewa bon. W zamian za bon można wybrać coś w cenie bonu bądź też dopłacając towar droższy. Nie zwracamy różnic powstałych w wyniku wybrania przez obdarowanego towaru tańszego.

3. Bony, które otrzymujemy w prezencie nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w umówionym miejscu po uprzednim ustaleniu tego ze Sprzedającym.

3. Produkt wysyłany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.

4.  Do ceny produktu doliczany jest koszt przesyłki kurierskiej w wysokości 25 zł – wysyłka na terenie Polski lub 90 zł – wysyłka do wybranych krajów UE.

 

§ 6 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu, w systemie PayPal (https://www.paypal.com/pl/home)

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 7 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. UWAGA: Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Obrączki ślubne, biżuteria na zamówienie oraz biżuteria grawerowana nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 10 pkt. 4 ustawy dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ 9 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną gwarancją. Zakupiony towar można reklamować wyłącznie z certyfikatem autentyczności oraz oryginałem dowodu zakupu. W przypadku gdy towar posiada wadę produkcyjną reklamacja zostanie uwzględniona i towar zostanie naprawiony lub możliwa będzie zamiana na inny towar.

2. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy.

4. Ingerencja zewnętrzna w reklamowany towar (naprawy na własną rękę przez innych jubilerów) równoznaczna będzie z utratą gwarancji. Gwarancją nie objęte są uszkodzenia mechaniczne.

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 27.12.2014 r.